UNIT 9 LỚP 9: WRITE

     

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details lớn the story.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 9: write

( sử dụng những bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Chúng ta có thể thay đổi hoặc thêm chi tiết vào câu chuyện.)

- It / beautiful day.

- Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.

- Lan / outside / play / her dog / Skippy.

- All of a sudden / dog / behave strangely.

- She / keep / run around / in circles.

- Lan/ run / trang chủ / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.

- Lan’s mother - Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.

- Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.

- Suddenly / sky / become / very dark.

- Storm / come / with strong winds / heavy rain.

- Mrs. Quyen / family / scared.

- But / soon / storm / finish.

- Everyone / glad.

- What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

*

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

- It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect.

Xem thêm: Cách Tải Phần Mềm Microsoft Team Trên Máy Tính Đơn Giản Nhất

- Lan was outside the house, playing with her dog Skippy.

- All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles.

- Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, & told her mother what Skippy had done.

- Lan’s mother - Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming.

- Mrs Quyen gathered the family & told them lớn find shelter in the home.

- Suddenly, the sky became very dark.

- A few minutes later, the storm came with strong winds và heavy rain.

- Mrs Quyen ‘s family got very scared.

- But soon the storm finished.

- Everyone was glad.

- What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Tạm dịch: 

- Đó là 1 trong những ngày đẹp nhất trời. Khía cạnh trời nắng chói sáng và bầu trời trong xanh. Thời tiết tốt vời. 

- Lan ở bên ngoài chơi cùng với chú chó Skippy.

- Đột nhiên, chú chó hành xử lạ. Nó cứ chạy loanh quang hình vong tròn.

- Thấy thế, Lan thuộc chú chó chạy nhanh về nhà, với kể cho bà bầu nghe về việc Skippy sẽ làm.

Xem thêm: Giải Bài 47 Trang 59 Sgk Toán 9 Tập 2 Chi Tiết Nhất, Bài 47 Trang 59 Sgk Toán 9 Tập 2

- chị em Lan - bà Quyên - nói cùng với Lan rằng bà sẽ nghe tin tức trên truyền hình rằng bão nhiệt đới gió mùa sắp đến.