Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

     

Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200. Để chuẩn bị cho bài toán nộp báo cáo tài bao gồm được thành công giỏi đẹp, mình xin share đến những bạn nội dung bài viết hướng dẫn cách lập bảng bằng phẳng tài khoản kế toán theo TT200, các bạn cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

1. Mội số hiệ tượng cần để ý khi lập bảng bằng phẳng kế toán theo thông tư 200

– lúc lập và trình bày Bảng CĐKT phải tuân thủ các phương pháp chung về lập với trình bày report tài chính.

– không tính ra, trên bảng CĐKT, các khoản mục TS với Nợ cần trả đề xuất được trình bày hiếm hoi thành thời gian ngắn và nhiều năm hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, ví dụ như sau:

+ Đối với doanh nghiệp có chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, thì gia tài vàNợ phải trả được tạo thành ngắn hạn cùng dài hạn theo nguyên lý sau:

gia sản và Nợ đề nghị trả được tịch thu hay giao dịch trong vòng không thật 12 tháng tới kể từ thời điểm report được xếp vào loại ngắn hạn; gia tài và Nợ phải trả được thu hồi hay giao dịch thanh toán từ 12 tháng trở lên tính từ lúc thời điểm báo cáo được xếp vào các loại dài hạn.

+ Đối với doanh nghiệp lớn có chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường dài rộng 12 tháng, thì gia sản và Nợ buộc phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo đk sau:

Tài sản cùng Nợ buộc phải trả được thu hồi hay giao dịch thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh thông thường được xếp vào nhiều loại ngắn hạn; gia sản và Nợ đề xuất trả được tịch thu hay giao dịch thanh toán trong thời gian dài hơn nữa một chu kỳ kinh doanh thông thường được xếp vào một số loại dài hạn.

– lúc lập Bảng phẳng phiu kế toán tổng vừa lòng giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị chức năng cấp bên dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị chức năng cấp trên buộc phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ những giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, bắt buộc trả, cho vay nội bộ…. Giữa đơn vị cấp bên trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

– các chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình diễn trên Bảng bằng phẳng kế toán. Doanh nghiệp dữ thế chủ động đánh lại số thiết bị tự của những chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tiếp trong từng phần.

2. Cơ sở lập bảng phẳng phiu kế toán theo thông bốn 200

– địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp;

– địa thế căn cứ vào sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp bỏ ra tiết;

– địa thế căn cứ vào Bảng bằng vận kế toán năm kia (để trình diễn cột đầu năm).

Hình ảnh: bí quyết lập bảng bằng vận kế toán theo thông tứ 200

3. Lí giải lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 đối với từng đưa ra tiết

A) TÀI SẢN NGẮN HẠN (MÃ SỐ 100)

TSNH bội nghịch ánh tổng mức tiền, những khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác gồm thể thay đổi thành tiền, hoàn toàn có thể bán thường dùng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

Tài sản ngắn hạn mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130+ Mã số 140 + Mã số150

Là chỉ tiêu tổng vừa lòng phản ánh tổng thể số tiền và những khoản tương tự tiền hiện nay có của người sử dụng tại thời gian báo cáo.

– TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (MÃ SỐ 110)

Là tiêu chuẩn tổng hòa hợp phản ánh toàn bộ số chi phí và các khoản tương đương tiền hiện nay có của người tiêu dùng tại thời gian báo cáo.

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

+ chi phí (Mã số 111): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 111, tài khoản 112, Tàikhoản 113.

+ những khoản tương đương tiền (Mã số 112): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ hầu hết vào: Dư Nợ tài khoản 1281+ Dư Nợ thông tin tài khoản 1288

. Các khoản ghi vào chỉ tiêu này còn có kỳ hạn bé dại hơn 3 tháng.

. Các khoản tương tự tiền rất có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi bank có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng…


+ Dự phòng giảm ngay chứng khoán marketing (Mã số 122): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư tài năng khoản 2291“Dự phòng giảm ngay chứng khoán khiếp doanh” với được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 123): tiêu chuẩn này không bao hàm các khoản chi tiêu nắm giữ đến ngày đáo hạn vẫn được trình bày trong tiêu chuẩn “Các khoản tương tự tiền”, chỉ tiêu “Phải thu về giải ngân cho vay ngắn hạn”. Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 1281, thông tin tài khoản 1282, tài khoản 1288 (chi tiết những khoản gồm kỳ hạn còn lại không thực sự 12 tháng cùng không được phân loại là tương tự tiền).

– CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (MÃ SỐ 130):

Là tiêu chí tổng vừa lòng phản ánh toàn cục giá trị của các khoản đề xuất thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sale thông thường tại thời gian báo cáo.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134+Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139

+ bắt buộc thu ngắn hạn của bạn (Mã số 131): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào tổng số dư Nợ thông tin tài khoản 131“Phải thu của khách hàng hàng” mở theo từng khách hàng.

+ Trả trước cho những người bán ngắn hạn (Mã số 132): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào tổng số gây ra Nợ tài khoản 331“Phải trả cho tất cả những người bán” mở theo từng người bán.

+ buộc phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ thông tin tài khoản 1362, tài khoản 1363, Tàikhoản 1368trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136.Khi đơn vị cấp bên trên lập report tài thiết yếu tổng hợp với đơn vị cung cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chuẩn này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải trả nội bộ ngắn hạn” bên trên Bảng bằng phẳng kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ buộc phải thu theo tiến trình kế hoạch thích hợp đồng phát hành (Mã số 134): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ thông tin tài khoản 337“Thanh toán theo quá trình kế hoạch thích hợp đồng xây dựng”.

+ nên thu về cho vay ngắn hạn (Mã số 135): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ cụ thể của tài khoản 1283– mang lại vay.

+ buộc phải thu thời gian ngắn khác (mã số 136): tiêu chuẩn này phản bội ánh những khoản nên thu khác có kỳ hạn tịch thu còn lại không thật 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ cụ thể của các Tài khoản: Tài khoản1385, thông tin tài khoản 1388, Tài khản 334, tài khoản 338, tài khoản 141, thông tin tài khoản 244.

+ dự trữ phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 137): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có cụ thể của tài khoản 2293 “Dự phòng yêu cầu thu nặng nề đòi” cùng đuợc ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).

+ tài sản thiếu chờ xử trí (Mã số 139): tiêu chí này bội phản ánh các tài sản thiếu thốn hụt, mất mát không rõ nguyên nhân đang chờ giải pháp xử lý tại thời gian báo cáo.Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ tài khoản 1381 – “Tài sản thiếu đợi xử lý”.

– HÀNG TỒN KHO (MÃ SỐ 140)

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

Là chỉ tiêu tổng vừa lòng phản ánh toàn bộ giá trị hiện có những loại sản phẩm tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, tởm doanh của chúng ta (sau khi trừ đi dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho) đến thời gian báo cáo.

+ mặt hàng tồn kho (Mã số 141): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này = Số dư Nợ của những Tài khoản 151+ thông tin tài khoản 152+ tài khoản 153+ tài khoản 154+ thông tin tài khoản 155+ thông tin tài khoản 156+ thông tin tài khoản 157+ tài khoản 158.

. Khoản chi tiêu sản xuất, sale dở dang vượt vượt một chu kỳ marketing thông hay thì ko được trình bày trong chỉ tiêu này mà trình diễn tại tiêu chí “Chi giá thành sản xuất kinh doanh dở dang lâu năm hạn” – Mã số 241.

. Khoản thiết bị, đồ dùng tư, phụ tùng sửa chữa thay thế trên 12 mon hoặc vượt vượt một chu kỳ marketing thông thường thì không được trình bày trong tiêu chuẩn này mà trình bày tại tiêu chí “Thiết bị, trang bị tư, phụ tùng thay thế sửa chữa dài hạn” – Mã số 263.

+ Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho (Mã số 149): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư tất cả TK 2294 cùng được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (…). Chỉ tiêu này không bao gồm số dự phòng ưu đãi giảm giá của giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang nhiều năm hạn cùng thiết bị, thứ tư, phụ tùng sửa chữa dài hạn.

– TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (MÃ SỐ 150)

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 +Mã số 154 + Mã số 155

+ chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ tài khoản 242. Tiêu chuẩn này phản ánh số chi phí trả trước để được cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong khoảng thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ luân hồi sản xuất marketing thông thường tính từ lúc thời điểm trả trước

+ Thuế giá chỉ trị tăng thêm được khấu trừ (Mã số 152): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Nợ TK 133

+ Thuế và các khoản khác phải thu đơn vị nước (Mã số 153): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ cụ thể Tài khoản 333.

+ thanh toán mua chào bán lại trái phiếu cơ quan chính phủ (Mã số 154): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 171.

+ Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 155): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 2288.

B) TÀI SẢN DÀI HẠN (MÃ SỐ 200)

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240+ Mã số 250 + Mã số 260

– CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (MÃ SỐ 210)

Là chỉ tiêu tổng đúng theo phản ánh toàn cục giá trị của những khoản bắt buộc thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, sale tại thời gian báo cáo.

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 +Mã số 214 + Mã số 215 +Mã số 216 + Mã số 219

+ buộc phải thu lâu năm hạn của công ty (Mã số 211): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 131 (Các khoản cần thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, gớm doanh)

+ Trả trước cho những người bán dài hạn (Mã số 212): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là Số tạo nên Nợ thông tin tài khoản 331(Các khoản bắt buộc thu tất cả kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh)

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị chức năng trực trực thuộc (Mã số 213): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Nợ thông tin tài khoản 1361 (Các khoản đề nghị thu bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ sản xuất, khiếp doanh)

+ nên thu nội cỗ dài hạn (Mã số 214): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Nợ TK 1362, 1363, 1368 trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136.Khi đơn vị cấp bên trên lập report tài chính tổng hợp với đơn vị cấp cho dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với tiêu chuẩn “Phải trả nội cỗ dài hạn” bên trên Bảng bằng vận kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.Các khoản phải thu gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng. Các khoản cần thu có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng

+ phải thu về cho vay dài hạn (Mã số 215): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ thông tin tài khoản 1283 – “Cho vay” ( bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng)

+ yêu cầu thu dài hạn khác (Mã số 216): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ cụ thể của những tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.Chỉ tiêu này làm phản ánh những khoản phải thu khác tất cả kỳ hạn thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo

+ dự phòng phải thu dài hạn nặng nề đòi (Mã số 219): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có chi tiết TK 2293 với được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc solo (…).

– TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ( MÃ SỐ 220)

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227

+ Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình (Mã số 221)


* Nguyên giá chỉ (Mã số 222): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của tài khoản 211 “Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình”.

* quý hiếm hao mòn luỹ kế (Mã số 223): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư tất cả TK 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” và được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

+ Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài thiết yếu (Mã số 224):

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226

* Nguyên giá bán (Mã số 225): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ tài khoản 212“Tài sản cố định thuê tài chính”.

* cực hiếm hao mòn luỹ kế (Mã số 226):Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư tất cả TK 2142 “Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính” cùng được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc solo (…).

+ Tài sản cố định vô hình (Mã số 227)

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229

* Nguyên giá (Mã số 228): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ tài khoản 213“Tài sản cố định vô hình”.

* giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư tất cả TK 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” cùng được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 ( ).

- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Mã số 230)

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232

+ Nguyên giá (Mã số 231): Số liệu để đề đạt vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khản 217 “Bất động sản đầu tư”.

+ giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 232): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư tất cả TK 2147 “Hao mòn bất động sản đầu tư” và được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc solo (…).

- TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN (Mã số 240)

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242

+ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Mã số 241): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 154 – “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” cùng số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 2294 – “Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho”. Tiêu chí này phản bội ánh quý giá thuần có thể thực hiện nay được (là giá cội trừ đi số dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đã trích lập riêngcho khoản này) của chi tiêu sản xuất, sale dở dang vượt thừa một chu kỳ luân hồi kinh doanh, không thỏa mãn nhu cầu định nghĩa về mặt hàng tồn kho theo chuẩn chỉnh mực kế toán.

+ ngân sách chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng dở dang (Mã số 242): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 241 “Xây dựng cơ bạn dạng dở dang”.

– ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (Mã số 250)

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253+ Mã số 254 + Mã số 255

+ Đầu bốn vào công ty con (Mã số 251): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ tài khoản 221“Đầu tứ vào doanh nghiệp con”.

+ Đầu bốn vào doanh nghiệp liên doanh, links (Mã số 252): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ thông tin tài khoản 222“Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết”.

+ Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác (Mã số 253): Số liệu để trình diễn vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ thông tin tài khoản 2281 – “Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác”.

Xem thêm: Câu Chào Buổi Sáng Dễ Thương Cho Bạn Bè, Người Yêu

+ Dự phòng chi tiêu tài chủ yếu dài hạn (Mã số 254): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư có tài năng khoản 2292 “Dự chống tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác” cùng được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…).

+ Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn (Mã số 255): tiêu chí này không bao gồm các khoản cho vay được trình diễn trong chỉ tiêu “Phải thu về cho vay vốn dài hạn”.Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của các TK 1281, TK 1282, 1288.

– TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (Mã số 260)

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268

+ túi tiền trả trước lâu năm (Mã số 261): Số liệu để ghi vào vào tiêu chí này là số dư Nợ thông tin tài khoản 242“Chi mức giá trả trước”. Doanh nghiệp không phải tái phân loại giá cả trả trước lâu dài thành chi phí trả trướcngắn hạn. Tiêu chí này phản chiếu số chi phí trả trước nhằm được hỗ trợ hàng hóa, thương mại dịch vụ có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất sale thông thường tính từ lúc thời điểm trả trước; Lợi thế dịch vụ thương mại và lợi thế sale còn chưa phân bổ vào chi phí tại thời khắc báo cáo.

+ tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại (Mã số 262): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ tài khoản 243“Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại”.

+ Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (Mã số 263): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào số dư thông tin tài khoản 1534 – “Thiết bị, phụ tùng cầm cố thế” cùng số dư Có cụ thể Tài khoản 2294 – “Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”. Tiêu chuẩn này phản nghịch ánh quý giá thuần (sau khi vẫn trừ dự phòng giảm giá) của thiết bị, đồ vật tư, phụ tùng dùng để dự trữ, cố thế, phòng ngừa hư hỏng của gia sản nhưng không đủ tiêu chuẩn chỉnh để phân một số loại là tài sản cố định và có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thông thường nên không được phân loại là hàng tồn kho

+ tài sản dài hạn khác (Mã số 268): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào số dư tài khoản 2288. Tiêu chí này phản ánh giá trị gia sản dài hạn khác ngoài các tài sản lâu năm hạn vẫn nêu trên, như các vật phẩm có giá trị để trưng bày, bảo tàng, reviews truyền thống, lịch sử… tuy thế không được phân một số loại là TSCĐ cùng không dự định bán trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo

- TỔNG CỘNG TÀI SẢN (MÃ SỐ 270)

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200

*

C) NỢ PHẢI TRẢ (MÃ SỐ 300)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn cục số nợ nên trả tại thời gian báo cáo, gồm: Nợ thời gian ngắn và nợ lâu năm hạn.

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

- NỢ NGẮN HẠN (Mã số 310)

Là tiêu chuẩn tổng hợp phản chiếu tổng giá bán trị các khoản nợ còn đề xuất trả bao gồm thời hạn thanh toán không thực sự 12 mon hoặc dưới một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo.

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 +Mã số 314+ Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317+ Mã số 318 + Mã số 319+ Mã số 320 + Mã số 321+ Mã số 322 + Mã số 323 + Mã số 324

+ buộc phải trả tín đồ bán ngắn hạn (Mã số 311): Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư có TK 331 (chi tiết cho từng khách hàng)

+ người mua trả tiền trước thời gian ngắn (Mã số 312): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số phát sinh bao gồm TK 131 (chi tiết mang đến từng khách hàng)

+ Thuế và các khoản đề xuất nộp nhà nước (Mã số 313): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư có TK 333 “Thuế và những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước”.

+ phải trả bạn lao cồn (Mã số 314): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư gồm TK 334 “Phải trả fan lao động”.

+ giá thành phải trả thời gian ngắn (Mã số 315): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư có TK 335 “Chi phí cần trả”.

+ đề nghị trả nội bộ thời gian ngắn (Mã số 316): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư có TK 3362, 3363, 3368.Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tài chủ yếu tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chí này được bù trừ với tiêu chí “Phải thu nội bộ ngắn hạn” bên trên Bảng cân đối kế toán của những đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ đề nghị trả theo tiến trình kế hoạch đúng theo đồng tạo (Mã số 317): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư gồm TK 337 “Thanh toán theo quy trình kế hoạch phù hợp đồng xây dựng”.

+ doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 318): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư bao gồm TK 3387 – “Doanh thu không thực hiện”.

+ đề xuất trả thời gian ngắn khác (Mã số 319): Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư tất cả TK: TK 338, 138, 344.

+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (Mã số 320):Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư gồm TK TK 341 và 34311 (chi ngày tiết phần mang lại hạn giao dịch thanh toán trong 12 mon tiếp theo).

+ dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 321): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư bao gồm TK 352 “Dự phòng đề xuất trả”.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 322): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có TK 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

+ Quỹ ổn định giá (Mã số 323): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có TK 357 – Quỹ ổn định giá.

+ thanh toán mua bán lại trái phiếu cơ quan chính phủ (Mã số 324): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư gồm TK 171 “Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếuChính phủ”.

- NỢ DÀI HẠN (Mã số 330)

Là tiêu chuẩn tổng hợp phản ánh tổng giá trị những khoản nợ lâu dài của doanh nghiệp bao gồm những số tiền nợ có thời hạn giao dịch thanh toán còn lại tự 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ luân hồi sản xuất, sale thông thường tại thời khắc báo cáo.

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334+ Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339+ Mã số 340 + Mã số 341 + Mã số 342 + Mã số 343

+ buộc phải trả người phân phối dài hạn (Mã số 331): tiêu chí này phản ảnh số chi phí còn đề nghị trả cho tất cả những người bán gồm thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông hay tại thời khắc báo cáo.Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư có TK 331 “Phải trả cho những người bán”, mở đến từng bạn bán.

+ người mua trả chi phí trước lâu dài (Mã số 332): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phân phát sinh bao gồm TK 131 “Phải thu của khách hàng” mở cụ thể cho từng khách hàng hàng.

+ ngân sách chi tiêu phải trả dài hạn (Mã số 333): Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư gồm TK 335 “Chi phí phải trả”.

+ bắt buộc trả nội cỗ về vốn sale (Mã số 334): Tùy ở trong vào sệt điểm chuyển động và tế bào hình thống trị của từng đơn vị, doanh nghiệp triển khai phân cấp cho và chế độ cho đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản đầu tư do doanh nghiệp cung cấp vào tiêu chuẩn này hoặc chỉ tiêu “Vốn góp của chủ sở hữu” – Mã số 411. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư gồm TK 3361 “Phải trả nội bộ về vốn khiếp doanh”.

+ bắt buộc trả nội cỗ dài hạn (Mã số 335): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư bao gồm TK 3362, 3363, 3368.Khi đơn vị cấp bên trên lập report tài bao gồm tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chí này được bù trừ với tiêu chí “Phải thu nội bộ dài hạn” bên trên Bảng bằng phẳng kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ lợi nhuận chưa tiến hành dài hạn (Mã số 336): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư bao gồm TK 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ đề nghị trả dài hạn khác (Mã số 337): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư có TK: thông tin tài khoản 338, thông tin tài khoản 344.

+ Vay và nợ mướn tài thiết yếu dài hạn (Mã số 338): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư tất cả TK 341 cùng Số dư gồm TK 34311 – dư Nợ TK34312 + dư gồm TK 34313

+ Trái phiếu biến hóa (Mã số 339): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư gồm TK 3432 – “Trái phiếu gửi đổi”.

+ cổ phiếu ưu đãi (Mã số 340): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư tất cả TK 41112 – cp ưu đãi (chi máu loại cp ưu đãi được phân các loại là nợ buộc phải trả)

+ Thuế thu nhập hoãn lại đề xuất trả (Mã số 341): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư bao gồm TK 347 “Thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả”.Nếu những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế cùng chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ tương quan đến thuộc một đối tượng nộp thuế và được quyết toán với cùng một cơ quan thuế thì thuế thu nhập hoãn lại bắt buộc trả được bù trừ với tài sản thuế hoãn lại.

+ dự trữ phải trả lâu năm (Mã số 342): Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư có TK 352 “Dự phòng bắt buộc trả”.

+ Quỹ phát triển khoa học tập và technology (Mã số 343): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư gồm TK 356 “Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ”.

D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400)

(Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)

– VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 410)

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 +Mã số 414+ Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418+Mã số 419+ Mã số 420 + Mã số 421 + Mã số 422.

+ Vốn góp của chủ download (Mã số 411): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có TK 4111 “Vốn góp của công ty sở hữu”. Đối với doanh nghiệp cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

* cp phổ thông gồm quyền biểu quyết (Mã số 411a): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư có TK 41111 – cp phổ thông gồm quyền biểu quyết.

* cổ phiếu ưu đãi (Mã số 411b): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư tất cả TK 41112 – cp ưu đãi

+ Thặng dư vốn cp (Mã số 412): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư có TK 4112 “Thặng dư vốn cổ phần”.Nếu TK 4112 tất cả số dư Nợ thì tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

+ Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu (Mã số 413): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư tất cả TK 4113 – “Quyền chọn biến hóa trái phiếu ”.

+ Vốn khác của chủ thiết lập (Mã số 414): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư có TK 4118 “Vốn khác”.

+ cp quỹ (Mã số 415): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 419 “Cổ phiếu quỹ” với được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (…).

+ Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 416): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư có TK 412. Trường hòa hợp TK 412 tất cả số dư Nợ thì tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc solo (…).

+ Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (Mã số 417): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư có tài khoản 413“Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái”. Trường hợp thông tin tài khoản 413có số dư Nợ thì tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…).Trường hợp đơn vị chức năng sử dụng nước ngoài tệ làm đơn vị chức năng tiền tệ vào kế toán, chỉ tiêu này còn phản chiếu khoản chênh lệch tỷ giá hối hận đoái vì chưng chuyển đổi báo cáo tài thiết yếu lập bởi ngoại tệ lịch sự Đồng Việt Nam.

+ Quỹ chi tiêu phát triển (Mã số 418): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư tất cả TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển”.

+ Quỹ cung ứng sắp xếp công ty (Mã số 419): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư tài giỏi khoản 417– “Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp”.

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ cài (Mã số 420): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có tài khoản 418“Các quỹ không giống thuộc vốn nhà sở hữu”.

+ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421): tiêu chí này phản ảnh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa được quyết toán hoặc chưa phân phối tại thời điểm báo cáo.Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư tài giỏi khoản 421.Trường hợp tài khoản 421 gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chí này được ghi bằng số âm ()

Mã số 421 = Mã số 421a + Mã số 421b

* lợi tức đầu tư sau thuế chưa bày bán lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước (Mã số 421a): chỉ tiêu này đề đạt số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa trưng bày lũy tiếp theo thời điểm vào cuối kỳ trước (đầu kỳ báo cáo). Trường thích hợp TK 4211, 4212 bao gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…).Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này trên Bảng bằng phẳng kế toán quý là số dư tất cả của thông tin tài khoản 4211 cùng với số dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 4212, chi tiết số lợi tức đầu tư lũy kế từ đầu xuân năm mới đến vào đầu kỳ báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này bên trên Bảng bằng vận kế toán năm là số dư có của thông tin tài khoản 4211

* lợi tức đầu tư sau thuế chưa cung cấp kỳ này (Mã số 421b): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư có TK 4212 trong kỳ báo cáo. Trường thích hợp TK 4212 tất cả số dư Nợ thì số liệu tiêu chí này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…).

+ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bạn dạng (Mã số 422): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư có tài khoản 441“Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản”.

- NGUỒN gớm PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (Mã số 430)

Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432

+ Nguồn kinh phí (Mã số 431): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số chênh lệch giữa số dư tài năng khoản 461với số dưNợ tài khoản 161. Trường thích hợp số dư Nợ TK 161 to hơn số dư bao gồm TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi ngay số âm ()

+ Nguồn gớm phí đã tạo nên TSCĐ (Mã số 432): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư tài giỏi khoản 466

- TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440)

Phản ánh tổng số những nguồn vốn ra đời tài sản của doanh nghiệp tại thời khắc báo cáo.

Xem thêm: Top #15 Dòng Sữa Rửa Mặt Dành Cho Da Mụn Ẩn Đang Được Tin Dùng Hiện Nay

Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400

MÃ SỐ 270 = MÃ SỐ 440

4. Sở hữu mẫu bảng bằng vận kế toán

+ mẫu wordbảng cân đối kế toán theo thông tư 200

+ mẫu excel bảng phẳng phiu kế toán theo thông tứ 200

5. Tải ứng dụng kế toán excel theo thông bốn 200

Các các bạn chat với tư vấn viên giờ hành chủ yếu để tải những file bên trên nha

Có thể chúng ta quan tâm:

Tải thông tứ trọn bộ thông bốn 200 - không thiếu gì

Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tứ 200

Cách lập bảng lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Cách lập phiên bản thuyết minh report tài chủ yếu theo thông tư 200

Hướng dẫn lập report tài chính, chất vấn và chỉnh sửa sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thuế mới nhất

Các chính sách kế toán hiện nay hành

Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ...thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...

*

Tặng tức thì 400.000 đồng khi đăng ký trước 3 tới 5 ngày ( 200.000 tiền mặt + 200.000 voucher)Tặng thêm 200.000 đồng xu tiền mặt khi bao gồm voucher của học tập viên cũ tặngTặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viênTặng cẩm nang kế toán tài chính thuế rất lôi cuốn và luôn thể lợiMiễn chi phí bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính in color đẹpMiễn giá thành khóa khả năng viết CV và vấn đáp xin việcMiễn giá tiền 100% tài liệu trọn khóa họcMiễn giá thành 100% lệ phí tổn thi & cấp hội chứng chỉĐược cấp phiên bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và ứng dụng kế toán Excel