HỢP ĐỒNG KINH TẾ SONG NGỮ

     

*
*
*
*
Để có đáp án sớm nhất có thể trong lĩnh vực điều khoản doanh nghiệp, điện thoại tư vấn tổng đài tư vấn điều khoản (24/7): 1900 6198
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness==== * ====

HỢP ĐỒNG tải BÁN

PURCHASE và SALE CONTRACT

Số: …. /SV/ HĐMB

No.: …. /SV/ HDMB

Căn cứ vào giải pháp Thương mại

Pursuant to the Commercial Law

Căn cứ vào khí cụ Dân sự

Pursuant lớn the Civil Code

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại ……………….., chúng tôi gồm

Today, dated … … …… , at ………………………, we are:

BÊN tải (Sau đây gọi tắt là mặt A):

BUYER (Hereinafter referred khổng lồ as tiệc nhỏ A):

Address: ………………..

Bạn đang xem: Hợp đồng kinh tế song ngữ

Mã số thuế: ………………………

Tax code: ………………………

Tài khoản: ………………………

Account No.: ………………………

Do Ông: ……………………… làm đại diện

Represented by: ………………………

Chức vụ:

Position:

BÊN BÁN (Sau đây điện thoại tư vấn tắt là bên B):

SELLER (Hereinafter referred to as tiệc nhỏ B):

Address: ………………..

Mã số thuế: ………………………

Tax code: ………………………

Tài khoản: ………………………

Account No.: ………………………

Do Ông: ……………………… làm cho đại diện

Represented by: ………………………

Chức vụ:

Position:

Sau lúc thỏa thuận, bên A đồng ý mua, mặt B gật đầu bán thành phầm may mặc, được dụng cụ tại những điều khoản ví dụ như sau

After discussion, buổi tiệc nhỏ A agrees to buy and buổi tiệc nhỏ B agrees to sell garment sản phẩm with the terms và conditions as follows:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ CẢ

ARTICLE 1: NAME OF GOODS – QUANTITY – PRICE

Bên A kiến thiết mẫu thành phầm gửi cho bên B, mặt B xin chào vải theo đúng yêu cầu chất liệu vải của bên A vẫn yêu ước và bên A ký xác nhận mẫu vải sử dụng để may sản phẩm cho bên B, làm địa thế căn cứ để phân phối theo mẫu của bên A

Party A shall design the sản phẩm sample và send it to party B. Party B shall offer the fabrics as required by tiệc ngọt A and buổi tiệc nhỏ A shall sign the fabric sample lớn be used to lớn make the hàng hóa for buổi tiệc nhỏ B as a basis for production according lớn the sample of tiệc nhỏ A.

Bên B chịu đựng trách nhiệm hoàn toàn về qui cách unique hàng hoá – được địa thế căn cứ theo chủng loại đã xin chào nêu trên. Bên A được quyền thông báo bằng văn bạn dạng cho mặt B về số lượng sản phẩm không đạt unique (nếu có: như bị loang màu, thiếu sợi, bẩn…), và phía hai bên cùng thảo luận giải pháp xử lý phù hợp và hiệu quả nhất (như sửa chữa, đổi, trả…).

Party B shall be fully responsible for the specification and chất lượng of goods – based on the sample mentioned above. Buổi tiệc nhỏ A shall have the right khổng lồ notify các buổi party B in writing of the quantity of products which fail to lớn meet unique requirements (if any, such as patchy color, lack of fiber, dirty cloth, etc.), and the two parties shall discuss lớn find the most appropriate và effective solution (such as repair, exchange, return, etc.).

ĐIỀU 2: thời hạn – Địa điểm – thủ tục giao nhận

ARTICLE 2: Time – Location – Method of delivery

Thời gian giao hàng: bên B giao hàng cho mặt A đúng 30 ngày tính từ lúc ngày cả 2 bên ký chứng thực mẫu đối (sản phẩm đang đóng gói bao bì).Time of delivery: party B shall deliver goods to buổi tiệc nhỏ A within 30 days from the date on which the parties sign the reference sample (packaged products).

Địa điểm và phương thức giao nhận: mặt B ship hàng cho mặt A trên Cảng xuất hàng hồ chí minh theo đk FOB.Place and method of delivery: tiệc ngọt B shall deliver goods to tiệc ngọt A at Ho chi Minh Port according to FOB conditions.

Xem thêm: Cách Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Đơn Giản, Hiệu Quả Nhất Trên Windows 10

Chứng từ chuyển động yêu cầu cho mỗi đợt giao hàng

Hoá solo GTGT: 01 phiên bản chính

Phiếu đóng góp gói: 01 phiên bản chính và 02 bản photo

Shipping documents required for each shipment

Vat invoice: 01 original

Packing list: 01 original và 02 copies

ĐIỀU 3: Thanh toánARTICLE 3: Payment

Thanh toán bằng chuyển tiền được chia thành 02 đợt:Payment shall be made by bank transfer in 02 installments:

Đợt 1: bên A thanh toán cho mặt B một nửa tổng quý giá hợp đồng sau khoản thời gian Hợp đồng được ký. 1st installment: các buổi party A shall pay 1/2 of the total contract value to tiệc ngọt B after the contract is signed.

Đợt 2: bên A thanh toán giao dịch cho bên B số tiền 50% tổng quý giá hợp đồng còn lại ngay trước lúc xuất hàng. 2nd installment: buổi tiệc ngọt A shall pay the remaining một nửa of the total contract value to party B just before delivery.

ĐIỀU 4: Điều khoản chungARTICLE 4: General terms

Các tranh chấp gây ra từ hoặc có liên quan đến phù hợp đồng này, sẽ được các bên yêu quý lượng giải quyết trên ý thức hợp tác vào thời hạn 01 tháng tính từ lúc ngày gây ra tranh chấp. Sau thời gian đó nếu giải quyết qua bàn bạc không hợp ý yêu cầu các bên, thì các bên tất cả quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân bao gồm thẩm quyền theo khí cụ của pháp luật để giải quyết vụ việc. đưa ra quyết định của Toà án là cuối cùng, buộc những bên đề nghị thực hiện.Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be settled by the parties in a spirit of cooperation within 01 month from the date on which the dispute arises. After that, if no agreement can be reached by the parties, either buổi tiệc nhỏ shall have the right to refer the dispute to the competent People’s Court in accordance with the provisions of law for settlement. The decision of the court shall be final and binding on the parties.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi mặt giữ 01 bản có quý giá pháp lý giống hệt để thực hiện.This contract is made in 02 original copies. Each các buổi tiệc nhỏ keeps 01 copy with equal legality for implementation.

Hợp đồng sau khoản thời gian được hai bên thực hiện, nếu không có khiếu nề hà hoặc tranh chấp, coi như đã làm được thanh lý.

Xem thêm: Tại Sao Phải Cúng 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai? Ý Nghĩa Của Việc Cúng 49 Ngày Cho Người Đã Mất

The contract, after the implementation of the two parties, if there are no complaints or disputes, shall be deemed liquidated.