Giáo án lớp 1 cả năm 2020

     
các hình vuông vắn để riêng, hình tròn - đem từ hộp đồ dùng học toán tất cả để riêng, đông đảo hình còn lại bỏ lên các hình tam giác bỏ lên bàn học.. HS giô hình tam giaùc vaø noùi: “Hình ta (1)TUÇN Thø nhì ngµy th¸ng n¨m 2011 HäC VÇN Buæi s¸ng æN §ÞNH Tæ CHøC A Môc tiªu: 1.Kiến thức: học viên nhận biết cách sử dụng SGK, bảng con, vật dụng học tập 2.Kĩ năng: sử dụng thành thành thạo SGK, bảng con, đồ dùng học tập 3.Thái độ: GD lòng mê say học môn tiếng Việt B §å dïng d¹y häc: - GV: -SGK, vë tËp viÕt, vë bµi tËp TiÕng viÖt, b¶ng - HS: -SGK, vë tËp viÕt, vë bµi tËp TiÕng viÖt, b¶ng C vận động dạy học: I ổn định tổ chức triển khai : II Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra vật dụng học tập hs III Bµi míi : chuyển động giáo viên hoạt động học sinh TiÕt 1 Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu SGK, b¶ng , vë, phÊn… - Më SGK, c¸ch sö dông b¶ng - GV HD häc sinh më SGK, c¸ch gi¬ vµ b¶ng cµi,… b¶ng… TiÕt ổn định định tổ chức triển khai Bµi míi: - HS thùc hµnh theo hd cña GV: c¸ch ngåi - HS thùc hµnh c¸ch ngåi häc vµ sö học , lấy sgk , vật dụng dụng đồ dùng học tập 3.Cñng cè dÆn dß -Tuyên dương học viên học tập xuất sắc -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe Lop1.net (2) To¸n TIÕT 1: TIÕT HäC §ÇU TI£N I.MôC TI£U: - T¹o kh«ng khÝ vui vÎ líp, HS tầy giíi thiÖu vÒ m×nh - bước đầu làm quen thuộc với SGK, vật dụng học toán - nhận thấy việc thường nên làm các tiết học Toán - bước đầu tiên biết yêu thương cầu đề xuất đạt tiếp thu kiến thức Toán II.§å DïNG D¹Y HäC: -S¸ch To¸n - Bộ đồ dùng học Toán lớp HS III.C¸C HO¹T §éNG CHñ YÕU: vận động giáo viên vận động học sinh 1.Giáo viên phía dẫn học sinh sử dụng s¸ch To¸n 1: - quan liêu s¸t - mang đến HS coi s¸ch To¸n - giải đáp HS mở sách mang đến trang “Tiết - HS lấy cùng mở sách toán häc ®Çu tiªn” - Häc sinh l¾ng nghe GV giíi thiÖu - GV giíi thiÖu vÒ s¸ch To¸n: + từ bìa cho “tiết học đầu tiên” + Sau “tiÕt häc ®Çu tiªn”, mçi tiÕt cã mét phiếu Tên bài học kinh nghiệm đặt đầu trang từng phiếu thường sẽ có phần bài học (cho HS xem), phÇn thùc hµnh vào tiÕt häc, HS phải thao tác làm việc để phát cùng ghi nhớ kỹ năng mới, đề nghị làm bài theo hướng dÉn cña GV HS lµm cµng nhiÒu bµi tËp cµng tèt - trả lời HS giữ gìn sách 2.Giáo viên hướng dẫn học viên làm quen với số vận động học tập toán ë líp 1: Lop1.net (3) - mang lại HS më s¸ch - HS thùc hµnh gÊp vµ më s¸ch - khuyên bảo HS quan liền kề ảnh: - Më bµi “TiÕt häc ®Çu tiªn” + Trong học Toán HS lớp thường có - quan lại sát, trao đổi, bàn thảo hoạt động nào? bằng cách nào? Sử dông nh÷ng dông cô häc tËp nµo? - GV tæng kÕt theo néi dung tõng tranh - HS l¾ng nghe - trong häc tËp to¸n th× häc c¸ nh©n lµ quan liêu träng nhÊt, HS nªn tội phạm häc bµi, tầy lµm bài, tự khám nghiệm kết theo phía dẫn cña GV 3.Giíi thiÖu víi häc sinh c¸c yªu cÇu yêu cầu đạt sau học tập toán 1: - Muèn häc to¸n giái c¸c em ph¶i ®i häc - HS l¾ng nghe đều, học thuộc bài, làm bài xích tập đầy đủ, chÞu khã t×m tßi, suy nghÜ … 4.Giáo viên giới thiệu đồ dùng học To¸n cña HS: - Giơ thứ dùng, với nêu tên gọi đồ - HS đề cập lại (chưa yêu cầu HS nhớ dùng đó tên các loại đồ dùng) - GV giới thiệu cho HS biết vật dụng đó - HS nghe với nhắc lại hay dùng để làm gì? (que: sử dụng học đếm, …) - hướng dẫn cách mở, đóng, đựng hộp; biện pháp - lấy mở vỏ hộp đựng đồ dùng học To¸n líp HS lµm theo GV lấy các vật dụng theo yêu cầu GV 5.NhËn xÐt -DÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc, häc “C¸c sè 1, 2, 3” - ChuÈn bÞ: S¸ch to¸n Đạo đức Bµi 1: Em lµ häc sinh líp Mét(TiÕt1) I - Môc tiªu : Gióp HS biÕt: + TrÎ em cã quyÒn cã hä tªn, cã quyÒn ®­îc ®i häc + Vào lớp Một, em bao gồm thêm nhiều người mới, có thầy gia sư mới, ngôi trường lớp mới, em sÏ ®­îc häc thªm nhiÒu ®iÒu míi l¹ Lop1.net (4) + HS vui vẻ, hào hứng học; trường đoản cú hào đang trở thành học sinh lớp Một Biết yêu thương quí chúng ta bè, thầy giáo, trường lớp II-§å dïng: Mçi HS cã vë BT§§ - C¸c ®iÒu c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em - các bài hát quyền học tập trẻ em:Đi học, em yêu ngôi trường em III- hoạt động dạy học: chuyển động giáo viên 1, ổn định tổ chức vận động học sinh - c¶ líp h¸t mét bµi 2-Bµi cò: - GV soát sổ Vở bài bác tập Đạo đức - HS để BT đạo đức trên bàn HS 3- Bµi míi: a -Giíi thiÖu bµi:“ Em lµ häc sinh líp Mét“ - GV giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng - HS nh¾c l¹i ®Çu bµi b- Néi dung: - vận động 1: Trò chơi “Tên bạn, thương hiệu tôi “(Bài tập 1) để HS biết giới thiệu, trường đoản cú giíi thiÖu tªn cña m×nh vµ nhí tªn c¸c b¹n líp; biÕt trÎ em cã quyÒn cã hä tªn - GV mang lại HS quan lại s¸t tranh ë BT1 GV - HS l¾ng nghe GV nªu c¸ch ch¬i nªu c¸ch ch¬i: - giải pháp chơi: chúng ta tổ đứng lên giới thiệu tên mình sau đó định bạn bất cứ và hỏi : “Tên chúng ta là g× ? Tªn t«i lµ g× ?” Trß ch¬i ®­îc tiÕp tục mang đến HS tổ từ giới thiÖu tªn m×nh - GV lµm mÉu - HS lµm theo tæ - GV theo dâi c¸c nhãm lµm viÖc vµ - HS nhËn xÐt, bæ sung khuyên bảo HS khiếp sợ Lop1.net (5) -GV hái: Trß ch¬i gióp em biÕt ®iÒu g× ? - – HS tr¶ lêi - GV kết luận: mỗi người có - HS lắng tai c¸i tªn TrÎ em còng cã quyÒn cã hä, tªn - vận động 2: HS tự reviews với bạn vÒ së thÝch cña m×nh (Bµi tËp 2) - GV cho HS quan liêu s¸t tranh ë BT2 - HS quan tiền s¸t tranh ë BT - GV giao nhiÖm vô: H·y giíi thiÖu víi b¹n bªn c¹nh vÒ nh÷ng ®iÒu em thÝch - GV theo dâi c¸c nhãm lµm viÖc vµ - HS th¶o luËn nhãm lý giải nhóm làm sao còn lo ngại - 3- cặp HS tự ra mắt trước lớp - GV kết luận: mọi người có - HS lắng nghe ®iÒu m×nh thÝch vµ kh«ng thÝch Nh÷ng điều đó rất có thể giống phi thường này và người khác họ cÇn ph¶i t«n träng nh÷ng së thÝch riªng fan khác, chúng ta khác - hoạt động 3: nói ngày thứ nhất häc cña m×nh (bµi tËp 3) - GV cho HS kÓ mang đến nghe dùa theo - HS th¶o luËn nhãm c¸c c©u hái sau: - Ngày đầu tiên học em cảm thấy - 3- HS tự trình làng trước lớp - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung nào? Ai đưa em đi học ? - Em phải làm cái gi để xứng đáng là học - học hành tốt, ngoan,… sinh líp Mét ? - GV kÕt luËn: Vµo líp Mét em cã thªm - HS l¾ng nghe nhiÒu b¹n míi, c« gi¸o míi Em sÏ ®­îc học tập đọc, học tập viết, làm toán và các ®iÒu míi l¹ §i häc võa lµ niÒm vui võa lµ quyÒn lîi cña trÎ em 4- Cñng cè - DÆn dß: - GV yªu cÇu c¶ líp h¸t - Cả lớp hát bài: “Em yêu ngôi trường em” - GV nhËn xÐt tiÕt häc - HS l¾ng nghe Lop1.net (6) Buæi chiÒu gợi ý tự học ổn định tổ chức triển khai - vật nài nếp lớp chuyển động tập thể công ty điểm: " truyền thống lịch sử nhà trường" I Môc tiªu: - phía dẫn học viên số phép tắc nề nếp chuyển động trường đề tróc nã bài, hát đầu giờ, xếp sản phẩm vào lớp, học đúng giờ, thể dục, múa hát tập thể, khoác đồng phục theo phép tắc trường… - học viên làm quen bài hát: Em yêu trường em - Giáo dục học sinh ý thức thực đúng năn nỉ nếp trường, lớp II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Néi dung sinh ho¹t theo chñ ®iÓm - bài xích hát Đội: Em yêu ngôi trường em III Các vận động chủ yếu: hoạt động giáo viên vận động học sinh định hình tổ chức: một số trong những quy định nại nếp nội quy về: Chuyªn cÇn, truy hỏi bµi, h¸t ®Çu giê, thÓ dôc, móa h¸t tËp thÓ, xÕp hµng vµo líp,… - GV phæ biÕn vµ HD häc sinh: - HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn + chăm cần: Đi học đúng giờ, kh«ng nghØ häc tù túng + truy hỏi bµi thùc hiÖn nghiªm tóc + Thùc hiÖn xÕp hµng vµo líp, thÓ dục, múa hát đàn đầy đủ, nhanh nhÑn, nghiªm tóc + VÖ sinh, ¨n mÆc, ®Çu tãc gän gµng, sẽ, khoác đồng phục theo dụng cụ Lop1.net (7) - GV viªn yªu cÇu HS nh¾c l¹i mét sè - HS tr¶ lêi, nhËn xÐt, bæ sung cơ chế - GV nhận xét đánh giá Làm quen bài hát: Em yêu ngôi trường em - GV h¸t mÉu - HS nghe, lµm quen thuộc giai ®iÖu bµi h¸t - Yªu cÇu h¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ m¸i - HS thi ®ua h¸t: N - cn - L trường, thầy cô, chúng ta bè,… Cñng cè, dÆn dß: - C¶ líp h¸t bµi: Nh­ cã B¸c Hå - C¶ líp h¸t ngày vui đại win - Nh¾c l¹i tªn chñ ®iÓm sinh ho¹t - HS nh¾c l¹i - NhËn xÐt bình thường - HS l¾ng nghe Thứ bố ngày tháng năm 2011 Häc vÇn C¸C NÐT C¥ B¶N A Môc tiªu: 1.KiÕn thøc :Häc sinh nhËn biÕt ®­îc 13 nÐt c¬ b¶n 2.KÜ n¨ng :§äc vµ viÕt thµnh th¹o c¸c nÐt c¬ b¶n 3.Thái độ :Gd lßng yêu thích häc m«n TiÕng ViÖt B §å dïng d¹y häc: -GV: -SGK, vë tËp viÕt, vë bµi tËp TiÕng viÖt, b¶ng -HS: -SGK, vë tËp viÕt, b¶ng C chuyển động dạy học: I ổn định tổ chức : II Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập hs III Bµi míi : Lop1.net (8) hoạt động giáo viên chuyển động học sinh TiÕt 1 Giíi thiÖu bµi vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng - HS nh¾c l¹i tªn bµi HD hiểu , viết những nét bản: - GV treo b¶ng phô - HS theo dâi + GV và đọc các nét -Chỉ bảng YC HS đọc các nét theo cặp -Nêu những nét theo tay GV chØ: nÐt ngang, nÐt xæ, nÐt xiªn tr¸i , nÐt xiªn ph¶i , - Cao li : nÐt sæ th¼ng , nÐt xiªn - NÐt nµo cao li ? tr¸i , nÐt xiªn ph¶i , - NÐt nµo cao li ? - nét khuyết bên trên , nét kh uyết + GV viÕt mÉu , HD c¸ch viÕt tõng nÐt - HS quan s¸t - để ý ; nơi đặt bút ,cách viết TiÕt LuyÖn viÕt b¶ng : -HS luyÖn viÕt b¶ng c¸c nÐt c¬ - GV nh©n xÐt söa không đúng b¶n HD viÕt vµo vë : - YC më vë quan tiền s¸t ch÷ mÉu - HS xem ch÷ mÉu vë - HS më vë viÕt mçi nÐt mét dßng -HS viÕt vë TV : tõng dßng c¸c nÐt - GV quan liêu sát giúp đỡ HS còn yếu ớt c¬ b¶n - GV thu chÊm- NX Cñng cè dÆn dß - HS nh¾c l¹i c¸c nÐt c¬ b¶n - Gäi HS nªu l¹i tªn c¸c nÐt c¬ b¶n -Tuyên dương học sinh học tập xuất sắc -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TOÁN TIEÁT 2: NHIEÀU HÔN, ÍT HÔN I.MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh: Lop1.net (9) - Biết so sánh số lượng hai nhóm dụng cụ - Biết sử dụng những từ “nhiều hơn”, “ít hơn” so sánh con số II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sử dụng những tranh Toán cùng số nhóm đồ dùng vật rõ ràng III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: chuyển động giáo viên vận động học sinh So sánh con số cốc và số lượng thìa VD: cái cốc, chưa dùng từ “năm”, -HS quan ngay cạnh neân noùi: “Coù moät soá coác” - GV caàm moät naém thìa tay (4 caùi) vaø noùi: - Coù moät soá caùi thìa - GV điện thoại tư vấn HS lên đặt vào loại cốc - HS thực hành moät caùi thìa roài hoûi: - HS vấn đáp và vào cốc chưa có thìa - Coøn coác naøo chöa coù thìa? - GV neâu: lúc ñaët vaøo moãi caùi coác moät - vaøi HS nhaéc laïi caùi thìa thì vaãn coøn coác chöa coù thìa Ta noùi: - “Soá coác nhieàu hôn soá thìa” - GV neâu: khi ñaët vaøo moãi caùi coác moät - vaøi HS nhaéc laïi dòng thìa thì không thể thìa để đặt vào - “Số cốc nhiều số thìa” cùng “Số thìa coác coøn laïi Ta noùi: không nhiều hôn soá coác” (1 vaøi HS) - “Soá thìa không nhiều hôn soá coác” - HS nhaéc laïi 2.GV trả lời HS quan gần kề hình vẽ bài bác học, giới thiệu cách so sánh số lượng hai nhóm đối tượng người tiêu dùng Lop1.net (10) nhö sau: - Ta nối … với … - Thực hành theo hướng dẫn GV với - nhóm nào có đối tượng (chai và nút nêu: “Số chai không nhiều số nút chai, số nút chai, ấm đun nước …) bị vượt thì chai các số chai” nhóm kia có số lượng nhiều hơn, đội có con số ít Chuù yù: Chæ đến HS so saùnh caùc nhoùm coù không thật đối tượng, chưa dùng phép đếm, không dùng các từ số lượng … 3.Troø chôi: “Nhieàu hôn, không nhiều hôn” - GV gửi nhóm đối tượng có số lượng - Häc sinh thi ®ua nªu nhanh nhãm nµo khaùc có số lượng nhiều hơn(ít hơn) Củng cầm cố - Dặn dò: - HS nhaéc laïi - 1HS nh¾c l¹i tªn bµi häc - HS tìm và so sánh số lượng nhiều ,ít - So saựnh treõn caực ủoỏi tửụùng: soỏ baùn trai những nhóm dụng cụ lớp., nhà với gái, số và bút, … - chuẩn chỉnh bị: Sách toán 1, vật dụng học toán tội nhân nhiªn - x· héi Bµi 1: C¬ thÓ chóng ta I - Môc tiªu : Gióp HS: + KÓ ®­îc tªn c¸c bé xíu phËn cña chÝnh c¬ thÓ + BiÕt mét sè cö déng cña ®Çu, cæ, ch©n, tay vµ m×nh +Rèn luyện thói quen mê man thích hoạt động dạy học II-§å dïng: C¸c tranh SGK III- hoạt động dạy học: hoạt động giáo viên hoạt động học sinh 10 Lop1.net (11) - C¶ líp h¸t 1.ổn định 2- KiÓm tra bµi: - Đây là máu học đầu tiên GV chất vấn - HS nhằm sách trên bàn SGK cña HS 3- Bµi míi: a - Giíi thiÖu bµi: “C¬ thÓ chóng ta” - GV giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng - HS nh¾c l¹i ®Çu bµi b- Néi dung: -Hoạt hễ 1: Quan giáp tranh và call đúng tên những phận phía bên ngoài thể - GV treo tranh 4, - HS quan liêu s¸t tranh, nªu néi dung tranh - GV hái: H·y chØ vµ nãi tªn c¸c bé xíu vÏ trªn b¶ng phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ ? - GV theo dâi vµ nhËn xÐt - GV yªu cÇu HS h·y chØ vµ nãi tªn c¸c - HS cïng bµn chØ vµ nãi tªn c¸c nhỏ nhắn phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ - hoạt động 2:Quan gần kề tranh hoạt động dạy học tập số phẩn trên c¬ thÓ gåm phÇn : §Çu, m×nh, tay ch©n - GV treo tranh vµ yªu cÇu HS quan lại s¸t - HS quan lại s¸t tranh trªn b¶ng để trả lời câu hỏi: +GV hái: H·y nãi xem c¸c b¹n ®ang - HS tr¶ lêi lµm g× ? +Qua các hoạt động dạy học các - HS lên bảng vào tranh cùng nói thương hiệu b¹n tõng h×nh h·y đến biÕt c¬ thÓ c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ bạn gồm phần ? - GV yªu cÇu HS lªn b¶ngthÓ hiÖn l¹i những động tác SGK - GV theo dõi và quan sát và giúp sức các nhóm để sở hữu câu vấn đáp đúng GV khích lệ - HS vµ nhËn xÐt - HS thực hễ tác - C¶ líp lµm theo yªu cÇu cña GV c¸c em võu nãi võa thùc hµnh c¸c Ho¹t 11 Lop1.net (12) rượu cồn dạy học ngửa cổ, cúi đầu, cười… - GV hái: C¬ thÓ chóng ta gåm mÊy phÇn - HS tr¶ lêi ? Lµ nh÷ng phÇn nµo ? + GV kÕt luËn: - hoạt động 3: lũ dục gây hứng - HS l¾ng nghe thó rÌn luyÖn th©n thÓ - GV yêu mong HS gọi câu hát:” Cúi mãi mái l­ng, … “ - GV làm mẫu động tác - HS phát âm câu hát theo GV - HS quan liêu s¸t Sau thùc hµnh 2- HS lªn võa h¸t võa tËp - GV nãi: Muèn mang đến c¬ thÓ khoÎ m¹nh, ph¸t triÓn tèt ta cÇn tËp thÓ dôc hµng - HS l¾ng nghe ngµy - Trò chơi: “Ai nhanh, đúng” - GV nªu c¸ch ch¬i: - GV nhËn xÐt cuéc ch¬i, khen nh÷ng - HS tham gia ch¬i, c¶ líp cæ vò HS th¾ng cuéc 4- Cñng cè - DÆn dß - GV hỏi: khung người người tất cả phần ? Lµ nh÷ng phÇn nµo ? - Muèn đến c¬ thÓ ph¸t triÓn tèt hµng ngµy ph¶i lµm g× ? - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn vÒ nhµ «n bµi - 2- HS tr¶ lêi - 2- HS tr¶ lêi - HS l¾ng nghe Thứ tư ngày mon năm 2011 Häc vÇn Bµi : e A Môc tiªu: 12 Lop1.net (13) 1.KiÕn thøc :- Häc sinh nhËn biÕt ®­îc ch÷ e vµ ©m e 2.Kĩ : - bước đầu nhận ra mối contact chữ với tiếng đồ vật và vËt 3.Thái độ : - phạt triển tiếng nói tự nhiên theo văn bản :Trẻ em với loài vật có líp häc cña m×nh B §å dïng d¹y häc: - GV: -Tranh minh ho¹ cã tiÕng : bÐ, mÑ, xe,ve, giÊy « li, sîi d©y -Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi vÒ c¸c líp häc cña chim, ve,Õch -HS: -SGK, vë tËp viÕt, C vận động dạy học: I ổn định tổ chức : II.KiÓm tra bµi cò : - GV phát âm : đường nét cong hở nên , nét móc hai đầu , đường nét khuyết bên trên , đường nét khuyết dưởi ( em lªn viÕt – líp viÕt b¶ng ) - GV dìm xét , nhận xét III.Bµi míi : TiÕt1 hoạt động giáo viên vận động học sinh Giíi thiÖu bµi :Qua t×m hiÓu tranh -Th¶o luËn vµ tr¶ lêi: be, me,xe - Hái : Tranh vÏ g× ? 2.D¹y ch÷ ghi ©m : a NhËn diÖn ch÷ vµ ©m e - Ch÷ e gåm mét nÐt th¾t , nhËn biÕt ch÷ e ( in - HS l¾ng nghe, QS ch÷ mÉu in vµ viÕt ) , e ( viÕt ) -Th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái: sîi d©y - Hái: Ch÷ e gièng h×nh c¸i g×? v¾t chÐo - Đọc(Cá nhân- team - đồng thanh) b.Phát âm : e – GV đọc mẫu mã : c HD viÕt ch÷ e : +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn quy -Theo dâi qui tr×nh trình để bút) +Hướng dẫn viết trên ko ngón trỏ - HS tËp viÕt -ViÕt b¶ng : e - GV uèn söa 13 Lop1.net (14) - Cñng cè: - em võa häc ©m g× ? - Em võa häc ©m e TiÕt 2: LuyÖn tËp : a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết - phân phát âm e ( cá nhân – đồng - YC rước chữ e đồ dùng ) b.LuyÖn nãi: - HS đem chữ e ( đọc tiếp liền ) - GV ph©n nhãm th¶o luËn - Giao nhiÖm vô mang đến c¸c nhãm QS th¶o luËn - -4 em nhãm Hái: - quan liêu s¸t tranh em thÊy nh÷ng g×? - Nhãm Q S th¶o luËn - Mçi bøc tranh nãi vÒ loµi vËt nµo? - – em đại diện nhóm vấn đáp + Tranh : c¸c chó chim h äc bµi + Tranh :đàn ve sầu học bài xích +Tranh : c¸c chó Õch häc bµi + Tranh : bầy gấu học bài bác - C¸c b¹n nhá bøc tranh ®ang häc g×? + Tranh : c¸c b¹n ®ang häc bµi - C¸c bøc tranh cã g× chung? - C¸c b¹n nhá ®ang häc bµi + kết luận : học tập là quan trọng vui.Ai - các bạn học - HS l¾ng nghe còng ph¶i ®i häc vµ häc hµnh ch¨m chØ c LuyÖn viÕt vë : - đến HS quan liêu s¸t ch÷ mÉu vë - HS quan s¸t - YC më vë tËp viÕt t« c¸c dßng ch÷ e - phía dẫn những em cầm cây viết ,tư ngồi viết - HS tuân theo - HS më vë t« ch÷ e –Cñng cè dÆn dß : - Củng ráng : call 2-3 em đọc lại bài - – HS , gọi chữ e - GV ghi : khe , le , xe, ve - NhËn xÐt tiÕt häc - HS l¾ng nghe - Dặn xem trước bài TOÁN TIEÁT 3:HÌNH VUOÂNG, HÌNH TROØN I.MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh: 14 Lop1.net (15) - Nhận cùng nêu đúng tên hình vuông, hình tròn - bước đầu tiên nhận hình vuông, hình trụ từ các vật thiệt II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - một vài hình vuông, hình tròn trụ bìa (hoặc gỗ, nhựa… ) có kích thước, màu sắc khaùc - Moät soá vaät thaät coù maët laø hình vuoâng, hình troøn III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: vận động giáo viên vận động học sinh A KiÓm tra bµi : - máu trước học bài gì? - 1HS nªu - 2HS lên bảng vẽ nhóm đối tượng người sử dụng có số - 2HS lên bảng lượng nhiều ít B.Bµi míi : giới thiệu hình vuông: - GV giơ bìa hình vuông cho HS xem, lần giơ nói: - quan saùt vaø nhaéc laïi: +Hình vuoâng + Ñaây laø hình vuoâng - đem từ hộp đồ dùng học toán vớ - đến HS thực hành nhân diện hình vuông caû caùc hình vuoâng ñaët leân baøn hoïc HS giô hình vuoâng vaø noùi: “Hình vuoâng” - cho HS mở SGK phần bài xích học, GV nêu yêu thương cầu: Nêu thương hiệu vật bao gồm hình vuông? - bàn bạc nhóm với nhóm nêu tên đồ gia dụng có hình vuông vắn (đọc tên vật vật) 2.Giới thiệu hình tròn: - HS thực theo YC GV thực hiện tương tự hình vuông vắn Chuù yù: Khoâng neâu caùc caâu hoûi: -Theá naøo laø hình vuoâng? Theá naøo laø hình 15 Lop1.net (16) troøn? - Hình vuoâng coù ñaëc ñieåm gì? … 3.Thực hành: - HS nghe hiểu YC bài xích - GV hiểu yêu ước bài: - Duøng buùt chì maøu toâ maøu - Baøi 1: Toâ maøu caùc hình vuoâng - Duøng buùt chì maøu toâ maøu - Baøi 2: Toâ maøu hình troøn Khuyeán khích mang đến HS duøng caùc buùt chì maøu - Duøng buùt chì maøu toâ maøu khác nhằm tô màu sắc - Baøi 3: Toâ maøu Nhaéc HS hình vuoâng vaø hình troøn toâ maøu khaùc Chú ý: trường hợp HS không tô color vào SGK (vở bài bác tập) thì thay bài bác tập chuyển động nối tieáp - HS thực YC GV - Baøi 4: mang lại HS duøng maûnh giaáy (bìa) coù hình kiểu dáng thứ với hình vật dụng hai cuûa baøi roài gaáp caùc hình vuoâng choàng leân để sở hữu hình vuông hình mẫu vẽ Cñng cè - Daën doø - 2HS nh¾c l¹i - C¸c võa häc vÒ h×nh g×? - Kể những đồ vật tất cả hình vuông, - Yeâu caàu: HS neâu teân caùc vaät hình vuoâng, troøn các vật hình tròn trụ (ở lớp, nhà, …) - HS laéng nghe - Nhaän xeùt tieát hoïc - chuẩn chỉnh bị: Sách toán 1, vật dụng học toán máy năm tháng ngày năm 2011 Häc vÇn BµI : b 16 Lop1.net (17) A Môc tiªu: 1.KiÕn thøc : Häc sinh nhËn biÕt ®­îc ch÷ b vµ ©m b 2.KÜ n¨ng : cách đầu nhận thấy mối contact chữ và tiếng đồ vật và vËt 3.Thái độ :Phát triển tiếng nói tự nhiên theo câu chữ :Các chuyển động học tập không giống cña trÎ em vµ cña c¸c vËt B §å dïng d¹y häc: -GV: -Tranh minh ho¹ cã tiÕng : bÐ, bÏ, bãng,bµ, giÊy «li,sîi d©y -Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi :chim non,voi,gÊu,em bÐ -HS: -SGK, vë tËp viÕt,b¶ng con,phÊn,kh¨n lau C hoạt động dạy học: TiÕt1 I ổn định định tổ chức triển khai II.KiÓm tra bµi cò : - bài trước em học tập âm gì ? - Em häc ©m e - §äc vµ chØ ©m e me,ve,xe - 1-2 em ,đọc - YC viÕt ch÷ e - HS viÕt b¶ng - NhËn xÐt bµi cò III Bµi míi : chuyển động giáo viên chuyển động học sinh Giíi thiÖu bµi- GV giíi thiÖu qua tranh ¶nh t×m hiÓu - Hái : C¸c tranh vÏ g× ? - QS vµ tr¶ lêi tranh: bÐ, bÎ, bµ, bãng - Ghi ®Çu bµi : bµi 2: b - – em nh¾c l¹i ®Çu bµi 2.D¹y ch÷ ghi ©m: a.NhËn diÖn ch÷: Ch÷ b gåm nÐt :nÐt - HS quan tiền s¸t ch÷ mÉu in, viÕt: b khuyÕt trªn vµ nÐt th¾t , nh¹n biÕt ch÷ b ( in ) , b ( viÕt ) - Gièng: nÐt th¾t cña e vµ nÐt khuyÕt - Hái: So s¸nh b víi e? trªn cña b - Kh¸c: ch÷ b cã thªm nÐt th¾t b GhÐp ch÷ vµ ph¸t ©m : - GhÐp b×a cµi : b 17 Lop1.net (18) - GhÐp ©m vµ ph¸t ©m: b + §äc (C nh©n- ® thanh) + GV hiểu : bờ ( b ) - GhÐp tiÕng :be - YC ghép và đọc :be -be : cã ©m b ghÐp víi ©m e - Ph©n tÝch tiÕng be? - HS tấn công vần ( cá thể –nhóm – - § äc mÉu : b - e - be líp ) c HD viÕt : b, be - GV viÕt mÉu , HD trªn b¶ng líp - HS quan s¸t GV viÕt trªn b¶ng + để ý : vị trí đặt bút , nét nối b sang trọng e -Hướng dẫn viết bảng : - ViÕt : b, be + GV uèn söa - Cñng cè dÆn dß: - Em võa häc ©m ,tiÕng nµo? - 1- HS em võa häc ©m b, tiÕng be - GV ghi : bµ , bi , bãng , – – em , phát âm chữ b TiÕt 2: LuyÖn tËp : a Luyện phát âm : - §äc bµi tiÕt - §äc :b, be (CN - N - L) - GV s÷a lçi ph¸t ©m mang lại häc sinh - Thi gọi theo team b.LuyÖn nãi: “ViÖc häc tËp cña tõng c¸ - – em kể lại chủ thể nh©n” - GVph©n nhãm - – em nhãm - GV giao nhiÖm vô th¶o luËn - Th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi - GV treo tranh - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi - Hái: -Ai häc bµi? Ai ®ang tËp viÕt ch÷ e? -Con chim häc bµi , GÊu tËp viÕt ch÷ e - bạn voi làm gì? các bạn có biết gọi - Voi ráng sách ngược, voi lưỡng lự ch÷ kh«ng? xem sách - Ai ®ang kÎ vë? nhị b¹n nhá ®ang lµm g×? - BÐ kÎ vë nhị b¹n nhá ®ang xÕp h×nh - C¸c bøc tranh cã g× gièng vµ kh¸c nhau? - Gièng :Ai còng tËp trung vµo viÖc häc tËp - Kh¸c:C¸c loµi kh¸c cã nh÷ng LuyÖn viÕt vë : c«ng viÖc kh¸c - mang lại xem ch÷ mÉu - HS xem ch÷ mÉu vë - T« c¸c dßng e, be 18 Lop1.net (19) - GV hướng dẫn HS tô theo loại - uèn söa c¸ch cÇm bót ,t­ thÕ ngåi viÕt Cñng cè vµ dÆn dß - 1- em hiểu - §äc bµi SGK - HS l¾ng nghe - Dặn coi ,đọc trước bài xích –Nhận xét và tuyên dương TOÁN TIEÁT 4: HÌNH TAM GIAÙC I.MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh: - Nhận cùng nêu đúng thương hiệu hình tam giác - những bước đầu nhận hình tam giác từ những vật thËt II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - một trong những hình tam giác bìa (hoặc gỗ, nhựa… ) gồm kích thước màu sắc khác - một số trong những đồ trang bị thật xuất hiện là hình tam giác III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: vận động giáo viên hoạt động học sinh A KiÓm tra bµi: - tiết trước học tập hình gì? - 1HS nªu -2HS lªn nhËn biÕt h×nh vu«ng ,h×nh trßn - HS lªn b¶ng đồ dùng B.Bµi míi : reviews hình tam giác: -GV giơ bìa hình tam giác mang đến HS xem, lần giơ nói: - Ñaây laø hình tam giaùc - quan liêu saùt vaø nhaéc laïi: - GV rất có thể giới thiệu: - Hình tam giaùc 19 Lop1.net (20) - đến HS choïn nhoùm coù caùc hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc - HS thùc hiÖn theo YC cña GV các hình vuông vắn (để riêng), hình tròn trụ - đem từ hộp vật dụng học toán vớ (để riêng), hình còn lại ném lên các hình tam giác bỏ lên bàn học HS giô hình tam giaùc vaø noùi: “Hình tam baøn giaùc” - mang đến HS đàm phán nhóm xem hình còn - hội đàm nhóm và nhóm nêu tên vật có hình vuông vắn (đọc tên vật laïi teân laø gì? vaät) - cho HS thực hành nhân diện hình tam - HS rước hình tam giác với nói: Hình tam giaùc giaùc - thực hành thực tế xếp hình, xếp xong xuôi tự đặt teân hình - cho HS mở SGK phần bài học, GV - HS xem SGK vµ tù đọng nªu nêu yêu thương cầu: Nêu tên vật có hình vuoâng? 2.Thực hành xếp hình: - HS quan tiền s¸t GV lµm mÉu - GV phía dẫn: + Duøng caùc hình tam giaùc, hình vuoâng có color khác nhằm xếp thành caùc hình 3.Troø chôi: Thi ñua choïn nhanh caùc hình - GV gắn lên bảng những hình vẫn học: (5 - mang đến HS thi đua chọn nhanh các hình hình tam giác, hình vuông, hình theo trách nhiệm giao troøn) - Goïi HS leân baûng, neâu yeâu caàu: - HS kể các đồ vật gồm hình tam giác - HS lªn b¶ng đôi mươi Lop1.net (21)