Đề thi minh họa môn hóa 2015

     
Đề minh họa thpt QG môn hóa năm năm ngoái của bộ giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA – KỲ THI trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2015

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút.

Bạn đang xem: đề thi minh họa môn hóa 2015

Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133.


Câu 1. trạng thái cơ bản, cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là


*

B. HNO3 hình thành dưới dạng tương đối nên cần làm lạnh để ngưng tụ.

C. Đốt lạnh bình cầu bởi đèn hễ để làm phản ứng xẩy ra nhanh hơn.

D. HNO3 có nhiệt độ sôi rẻ (830C) phải dễ bị cất cánh hơi khi đun nóng.

Câu 4. Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc đội halogen?


Câu 6. Khi đốt cháy than đá, thu được tất cả hổn hợp khí trong đó gồm khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?


Câu 9. Cho những nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm những nguyên tố sắt kẽm kim loại là:

A. X, Y, E. B. X, Y, E, T. C. E, T. D. Y, T.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở điều kiện thường, các kim nhiều loại đều có cân nặng riêng mập hơn cân nặng riêng của nước.

B. Tính hóa học hóa học đặc trưng của sắt kẽm kim loại là tính khử.

C. Các kim loại đều chỉ có một trong những oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.

D. Ở điều kiện thường, tất cả các sắt kẽm kim loại đều làm việc trạng thái rắn.

Câu 11. Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A,trong thời hạn t (giờ), thu được dung dịch X. Mang lại 14,4 gam bột sắt vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn và công suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là

A. 0,60. B. 1,00. C. 0,25. D. 1,20.

Câu 12. Chất làm sao sau đây ko phản ứng với hỗn hợp NaOH?

A. Cl2. B. Al. C. Cthaihungtea.vn. D. CuO.

Câu 13. Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, bạn ta có thể dùng hỗn hợp nào sau đây?

A. Giấm ăn. B. Nước vôi. C. Muối ăn. D. Cồn 700.

Câu 14. Trường hòa hợp nào sau đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp AlCl3.

B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào hỗn hợp NaOH.

C. Cho CaCO3 vào lượng dư hỗn hợp HCl.

D. Sục Cthaihungtea.vn tới dư vào dung dịch Ca(OH)2.

Câu 15. Dung dịch X tất cả Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Mang đến V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, nhận được 3,9 gam kết tủa. Phương diện khác, khi mang lại V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X cũng nhận được 3,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tỉ lệ thành phần V2:V1 là

A. 4 : 3. B. 25 : 9. C. 13 : 9. D. 7 : 3.

Câu 16. Cho 115,3 gam tất cả hổn hợp hai muối hạt MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí Cthaihungtea.vn (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí Cthaihungtea.vn (đktc). Cân nặng của Z là

A. 92,1 gam. B. 80,9 gam. C. 84,5 gam. D. 88,5 gam.

Câu 17. Chất rắn X màu đỏ thẫm chảy trong nước thành hỗn hợp màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là

A. P. B. Fe2O3. C. CrO3. D. Cu.

Câu 18. Nhận định làm sao sau đây là sai?

A. Gang với thép đều là đúng theo kim. B. Crom còn được dùng làm mạ thép.

C. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất. D. Thép tất cả hàm lượng Fe cao hơn nữa gang.

Câu 19. Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hai muối hạt AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời hạn thu được 3,84 gam hỗn kim loại tổng hợp loại với dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào hỗn hợp X, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,895 gam hỗn kim loại tổng hợp loại cùng dung dịch Y. Quý giá của m là

A. 0,560. B. 2,240. C. 2,800. D. 1,435.

Câu 20. Cho dãy những chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong hàng tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 21. Cho 46,8 gam các thành phần hỗn hợp CuO cùng Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong hỗn hợp H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được hỗn hợp A. đến m gam Mg vào A, sau khi phản ứng dứt thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến cân nặng không đổi, nhận được 45,0 gam hóa học rắn E. Quý giá gn nht của m là

A. 6,6. B. 11,0. C. 13,2. D. 8,8.

Câu 22. Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam láo hợp có FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một số lượng nước dư, thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

A. 34,1. B. 28,7.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đọc Tiền Trong Tiếng Anh, Cách Đọc, Viết Số Tiền Trong Tiếng Anh

C. 10,8. D. 57,4.

Câu 24. Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:

A tác dụng với B thì bao gồm kết tủa xuất hiện;

B chức năng với C thì có kết tủa xuất hiện;

A công dụng với C thì có khí thoát ra.

A, B, C theo lần lượt là:

A. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4. B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3.

C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3. D. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2.

Câu 26. Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch đựng NaHCO3 2M cùng BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 29,55. B. 19,70. C. 39,40. D. 35,46.

Câu 27. Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi triệu chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân đó là do trong khói thuốc lá tất cả chứa chất

A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin.

Câu 28. Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, bao gồm công thức bình thường là

A. CnH2n+2 (n 1). B. CnH2n (n 2). C. CnH2n-2 (n 2). D. CnH2n-6 (n 6).

Câu 29. Từ tinh dầu hồi, tín đồ ta tách được anetol là 1 trong chất thơm được sử dụng sản xuất kẹo cao su. Anetol tất cả tỉ khối hơi so cùng với N2 là 5,286. Phân tích nguyên tố đến thấy, anetol bao gồm phần trăm khối lượng cacbon cùng hiđro tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn sót lại là oxi. Phương pháp phân tử của anetol là

A. C10H12O. B. C5H6O. C. C3H8O. D. C6H12O.

Câu 30. Tên cố gắng thế của ancol gồm công thức cấu tạo thu gọn gàng CH3CH2CH2OH là

A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol.

Câu 31. Chất làm sao sau đây bao gồm phản ứng tráng bạc?

A. CH3CHO. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. CH3NH2.

Câu 32. Hỗn đúng theo T gồm bố chất hữu cơ X, Y, Z (50 X Y Z đều khiến cho từ các yếu tắc C, H, O). Đốt cháy trọn vẹn m gam T thu được H2O với 2,688 lít khí Cthaihungtea.vn (đktc). Cho m gam T phản nghịch ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí Cthaihungtea.vn (đktc). Mặt khác, đến m gam T làm phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 10,8 gam Ag. Quý hiếm của m là

A. 4,6. B. 4,8. C. 5,2. D. 4,4.

Câu 33. Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong dãy phản ứng được cùng với Phenol là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 34. Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… tạo ra vị chua đến quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, tín đồ ta sử dụng dung dịch như thế nào sau đây để làm giảm vị chua của trái sấu?

A. Nước vôi trong. B. Giấm ăn. C. Phèn chua. D. Muối ăn.

Câu 35. Khi bị ốm, mất sức, nhiều người dân bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Hóa học trong dịch truyền có tác dụng trên là

A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Mantozơ.

Câu 36. Số este bao gồm công thức phân tử C4H8thaihungtea.vn mà lúc thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 37. Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối có natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ thành phần mol tương ứng là một trong những : 2) và glixerol. Bao gồm bao nhiêu triglixerit X vừa lòng tính hóa học trên?

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 38. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với năng suất của cả quá trình là 75%. Lượng Cthaihungtea.vn sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, chiếm được 50 gam kết tủa cùng dung dịch X. Thêm hỗn hợp NaOH 1M vào X, chiếm được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn số 1 thì nên tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Quý hiếm của m là

A. 72,0. B. 90,0. C. 64,8. D. 75,6.

Câu 39. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn tất cả hổn hợp sau bội phản ứng chiếm được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy trọn vẹn Y, thu được thành phầm gồm Cthaihungtea.vn, H2O cùng 8,97 gam muối cacbonat khan. Khía cạnh khác, đến X tính năng với mãng cầu dư, chiếm được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm trọng lượng muối vào Y tất cả giá trgn nht với

A. 67,5. B. 85,0. C. 80,0. D. 97,5.

Câu 40: Chất làm sao sau đây trùng hợp tạo thành PVC?

A. CH2=CHCl. B. CH2=CH2. C. CHCl=CHCl. D. CH≡CH.

Câu 41. Chất như thế nào sau đây là amin bậc 2?

A. H2N-CH2-NH2. B. (CH3)2CH-NH2. C. CH3-NH-CH3. D. (CH3)3N.

Câu 42. Khi nói về protein, phạt biểu như thế nào sau đây sai?

A. Protein tất cả phản ứng color biure.

B. Tất cả những protein đông đảo tan trong nước tạo thành hỗn hợp keo.

C. Protein là số đông polipeptit cao phân tử gồm phân tử khối từ bỏ vài chục nghìn cho vài triệu.

D. Thành phần phân tử của protein luôn có yếu tố nitơ.

Câu 43. Đun lạnh 0,16 mol hỗn hợp E bao gồm hai peptit X (CxHyOzN6) với Y (CnHmO6Nt) buộc phải dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ chiếm được dung dịch chứa a mol muối hạt của glyxin và b mol muối bột của alanin. Ngoài ra đốt cháy 30,73 gam E vào thaihungtea.vn vừa đủ thu được hỗn hợp Cthaihungtea.vn, H2O và N2, trong các số ấy tổng khối lượng của Cthaihungtea.vn với nước là 69,31 gam. Quý giá a : b gần nhất với

A. 0,730. B. 0,810. C. 0,756. D. 0,962.

Câu 44. Amino axit X tất cả công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tính năng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M cùng HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Mang đến Y bội nghịch ứng đầy đủ với 400 ml hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là

A. 10,43. B. 6,38. C. 10,45. D. 8,09.

Câu 45. Khi cho chất hữu cơ A (có bí quyết phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) chức năng với NaHCO3 hoặc với mãng cầu thì số mol khí sinh ra luôn luôn bằng số mol A bội phản ứng. A và các sản phẩm B, D thâm nhập phản ứng theo phương trình hóa học sau:

A B + H2O

A + 2NaOH → 2d + H2O

B + 2NaOH → 2D

D + HCl → E + NaCl

Tên call của E là

A. axit acrylic. B. axit 2-hiđroxi propanoic.

C. axit 3-hiđroxi propanoic. D. axit propionic.

Câu 46. Cho dãy những dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol). Dung dịch không làm thay đổi màu sắc quỳ tím là

A. HCOOH. B. C2H5NH2. C. C6H5OH. D. NH3.

Câu 47. Ancol X (MX = 76) tính năng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y hồ hết chỉ bao gồm một một số loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z buộc phải vừa đủ 14,56 lít khí thaihungtea.vn (đktc), nhận được Cthaihungtea.vn và H2O theo tỉ trọng số mol khớp ứng là 7 : 4. Phương diện khác, 17,2 gam Z lại bội nghịch ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức đơn giản dễ dàng nhất. Số công thức kết cấu của Z thỏa mãn là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 48. Cho dãy những chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy nhưng mà 1 mol chất đó bội phản ứng tối đa được cùng với 2 mol NaOH là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 49. Các thành phần hỗn hợp X có 2 ancol CH3OH, C2H5OH bao gồm cùng số mol cùng 2 axit C2H5COOH và HOOC4COOH. Đốt cháy trọn vẹn 1,86 gam X đề nghị dùng đầy đủ 10,08 lít không khí (đktc, 20% thaihungtea.vn và 80% N2 theo thể tích) thu được tất cả hổn hợp Y có khí cùng hơi. Dẫn Y qua nước vôi vào dư, sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thấy cân nặng dung dịch bớt m gam. M gn nht với cái giá trị

A. 2,75. B. 4,25. C. 2,25. D. 3,75.

Câu 50. Cho m gam lếu láo hợp tất cả hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp X có khí với hơi bao gồm tỉ khối tương đối so với H2 là 13,75. đến X phản ứng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 đun nóng, nhận được 64,8 gam Ag. Quý giá của m là

A. 3,2. B. 7,8. C. 4,6. D.

Xem thêm: Cự Giải Có Hợp Với Thiên Bình Không, Cung Cự Giải Và Thiên Bình Có Hợp Nhau Không

11,0.

——————-Hết———————-