Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Trong Sáng

     

1. Bạn bè là nghĩa tương thân trở ngại hoạn nạn ân cần phải có nhau . 2 . Vẫn là chúng ta thì sống thọ là bạn đừng như sông cơ hội cạn cơ hội đầy. 3. Tình bạn luôn đẹp lúc mỗi người luôn biết thân thiết nhau. 4Ai ơi nhớ mang câu này Tình bạn là mọt duyên thừa trời cho.