Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 6

     

Bài gồm đáp án. Bài xích tập Trắc nghiệm giờ anh 4 unit 6: Where"s your school? ( kiểm tra 1). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, có phần xem tác dụng để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Exercise 1: Choose the odd one out.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 6

1.

A. PUPILB. CLASSROOMC. FRIENDD. CLASSMATE

2.

A. RUBBERB. RULERC. TEACHERD. NOTEBOOK

3.

A. VILLAGEB. VOLLEYBALLC. BASEBALLD. SOCCER

4.

A. DOGB. CATC. STUDYD. RABIT

5.

A. STREETB. ROADC. AVENUED. TRAIN

Exercise 2:Complete the word with missing letters.

1. Her _ _assroom is on the third floor. It"s very beautiful.

A. BlB. PlC. DlD. Cl

2. My school is in the vi_ _age. It"s small.

A. LlB. SsC. MmD. Tt

3. The teach_ _ is coming. Let"s keep silenced.

A. OrB. ErC. ArD. Ir

Exercise 3: Choose the best option lớn complete the sentences.

1. ______ class are you in? - I am in class 4D.

A. WhenB. WhichC. WhatD. Where

2. Where is your sister? - She"s in the living room. She"s _____ TV.

A. SeeB. WatchC. SeeingD. Watching

3. What class is he in? - He"s in_____ 4A.

Xem thêm: Nữ Cự Giải Nữ Hợp Với Cung Nào Nhất, Cô Gái Cự Giải Hợp Với Chàng Trai Cung Nào

A. CslasB. ClssaC. ClassD. Sclass

4. How many _____ vị you have at school? - I have four.

A. SubjectsB. SabjectsC. SubjektsD. Subjecst

5. My house is _____ Le Niem Street.

A. OutB. OnC. OfD. With

Exercise 4: Read the text & choose the correct answer.

I am Minh Ngoc. I am a pupil at Sky Primary School. My school is small. It"s on Ly Thuong Kiet Street. I learn lots of subjects here such as: Maths, Vietnamese, English, PE, IT and music. English is my favourite subject. I don"t lượt thích Maths beacause it"s difficult. I have two close friends. They are Phong và Linh. Phong loves Maths & Linh loves Vietnamese. We are good friends.

1. Minh Ngoc"s school is _____.

A. BigB. BeautifulC. SmallD. Cheap

2. Minh Ngoc has ____ close friends.

A. FourB. OneC. ThreeD. Two

3. Phong loves Maths and Linh loves _____ .

A. MusicB. VietnameseC. ScienceD. PE

Exercise 5: Choose the correct sentence.

1.

A. My classroom is on the second floor.B. My classroom is in the second floor.C. My classroom is on a the second floor.D. My classroom"s is on the second floor.

2.

A. There is one hundred pupils in my school.B. Theze is one hundred pupils in my school.C. These are one hundred pupils in my school.D. There are one hundred pupils in my school.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Sữa Ông Thọ Để Được Bao Lâu Mới Nhất Năm 2022, Sữa Ông Thọ Để Được Bao Lâu Mới Nhất Năm 2022

3.

A. My schuul is on Tran Hung Dao street.B. My school is on Tran Hung Dao street.C. My school is in Tran Hung Dao street.D. My school is ofTran Hung Dao street.