Bài tập so sánh hơn lớp 6

     
Bạn sẽ xem: Tổng Hợp các Dạng bài Tập so sánh Hơn giờ Anh Lớp 6, Tổng Hợp những Dạng bài xích Tập so sánh Trong giờ đồng hồ Anh trên Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học kiến tạo tại tp hcm – sử dụng Gòn

Bạn đang để ý đến Tổng Hợp các Dạng bài bác Tập so sánh Hơn tiếng Anh Lớp 6, Tổng Hợp các Dạng bài xích Tập đối chiếu Trong giờ Anh cần không? làm sao hãy thuộc thaihungtea.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, bởi vì nó cực kì thú vị cùng hay đấy!


So sánh hơn trong giờ anh được phát âm là việc đối chiếu giữa 1 đơn vị với 2 hay những sự vật, hiện tượng với nhau để nhấn mạnh hơn sự vật, hiện tượng lạ được nói tới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn lớp 6

Đang xem: bài tập so sánh hơn tiếng anh lớp 6

Những nội dung chính có trong bài viết:


I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được hiểu là cấu tạo so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người với nhau về 1 hay như là 1 vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chuẩn được đưa ra cao nhất so với các vật còn lại

So sánh hơn hay được sử dụng cho việc đối chiếu 2 hay những vật/người với nhau (với phần lớn trường hợp đối chiếu 1 thứ với tổng thể và toàn diện ta dùng so sánh nhất)

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ đạt thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ được thêm đuôi “er” S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: nhà ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng 1) Axiliary V: trợ cồn từ (object): tân ngữ N (noun): danh từ bỏ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh rộng với tính từ bỏ dài với trạng tự dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ nhiều năm L-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the test more carefully than I did = My friend did the chạy thử more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được dấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chú ý khi so sánh hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)


– cùng với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> trường hợp từ đó hoàn thành bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp hai phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– với tính từ tất cả 2 âm tiết dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager dùng với most bởi vì là tính từ bỏ dài).=> nếu từ đó xong xuôi bằng phụ âm y –> ta đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ bọn họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ bao gồm 2 âm tiết cơ mà khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh hơn của tính từ bỏ ngắn.

+ một vài tính từ và trạng từ đổi khác đặc biệt lúc sử dụng so sánh rộng và so sánh hơn nhất

Long adj (Tính tự dài)

Là tính từ có rất nhiều hơn một âm tiết (trừ trường phù hợp 2 âm ngày tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*

 (Mới + HOT) – Inbox nhấn tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường phù hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách) Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào nơi trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. đài loan trung quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn lời giải đúng

1. I think thủ đô new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Nước australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.


Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Xem thêm: Top 5+ Chiếc Điện Thoại Oppo Nào Tốt Nhất Hiện Nay, Top 10 Điện Thoại Oppo Tốt Nhất 2022

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của những tính từ cùng trạng từ bỏ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng để điền vào nơi trống trong các câu sau.

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the city than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English kiểm tra was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to lớn be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng xe yamaha jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the test ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ……. Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ……. Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào nơi trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one. 6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. To the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Sữa Chua Trân Châu Đường Đen Ngọt Thơm Tại Nhà

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big – bigger18. More difficult – the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong các bài thi giờ anh. Và nếu bạn không nắm rõ cách dùng so sánh hơn trong giờ đồng hồ anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ bao gồm nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả làm bài xích của bạn. Vậy nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại phần đa comment, thắc mắc mà các bạn đang gặp phải nhé.